Tổng số CBGV, NV toàn trường gồm có 21 người. Trong đó :

- Cán bộ quản lý: 03 (01 Hiệu trưởng và 03 phó hiệu trường)

- giáo viên: 16

- Nhân viên: 02