Toàn trường có14 nhóm, lớp với 14 phòng học. Trong đó: 

- Phòng học kiên cố: 03

- Phòng học bán kiên cố: 11

- Có đầy đủ các trang thiết bị để dạy học